Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar

Maoiniú Rialtais chun Tithíocht Shóisialta a Thógáil do Dhaoine Scothaosta

Maoiníonn an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta tógáil tithíochta ag Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe faoi roinnt clár caipitil, lena n-áirítear an Scéim Cúnaimh Chaipitil.

Scéim Cúnaimh Caipitil (CAS)

Maoiníonn an Scéim Cúnaimh Caipitil Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe chun tithíocht a sholáthar do dhaoine a bhfuil catagóirí sainiúla riachtanas acu, mar shampla daoine scothaosta, daoine faoi mhíchumas agus iad siúd atá gan dídean. Tá sonraí iomlána na scéime ar fáil ó d’údaráis áitiúla, atá freagrach as riar na scéime. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh freisin le do Chomhairleoir Teicniúil Aoisbhá chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Soláthraíonn Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte tacaíocht do roinnt tithíochta, go háirithe iad siúd a bhaineann le daoine faoi mhíchumas nó daoine scothaosta. Is féidir ranníocaíochtaí a dhéanamh freisin leis an gcostas a bhaineann le ‘saoráidí comhchoiteanna’ a sholáthar, mar shampla seomra cruinnithe nó spás bia roinnte.

Ag baint úsáide as an Scéim Cúnaimh Caipitil, soláthraíonn na Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe, ag obair le húdaráis áitiúla, Scéimeanna Tithíochta Tacaithe / Neamhspleách do dhaoine aosta, trí thithíocht nua a thógáil, tithe a cheannach nó a oiriúnú. Is í an aidhm tithe dea-dheartha a sheachadadh in áit oiriúnach, gar do sheirbhísí.

Tá samhlacha éagsúla de thithíocht Tacaithe/Neamhspleách ann, idir thithíocht le leibhéal íseal tacaíochtaí agus tithíocht a bhfuil leibhéal ard cúraim agus tacaíochtaí acu. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi na samhlacha éagsúla de thithíocht tacaithe nó neamhspleách a fháil sa chuid a bhaineann le Tithíocht Tacaithe / Neamhspleách ar an láithreán gréasáin seo. Is féidir cóiríocht a bheith i ngrúpaí, glanscartha, comhroinnte nó le saoráidí comhchoiteanna nó gan iad.

Ard-saoráid Léasúcháin Caipitil (CALF)

Is saoráid iasachta í CALF, atá ar fáil go heisiach do Chomhlachtaí Tithíochta Ceadaithe (AHBanna) chun cabhrú leo rochtain a fháil ar mhaoiniú príobháideach nó ón nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta (HFA) chun aonaid a fháil, a thógáil nó a athchóiriú a chuirfear ar fáil ansin chun críocha tithíochta sóisialta áit a gcuirtear an maoiniú leanúnach ar fáil tríd an gClár Caiteachais Reatha don Tithíocht Shóisialta (SHCEP). Go bunúsach, oibríonn an tsaoráid trí airleacan caipitil beag a sholáthar do AHBanna, nuair a cheadaítear maoiniú, i bhfoirm iasachta a chuireann an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta ar fáil trí údaráis áitiúla. Is fiach conartha é an tsaoráid iasachta seo idir an t-údarás áitiúil agus an AHB.

Níl an tsaoráid iasachta seo ar fáil ach amháin mar chuid de thionscadal ina gcuireann an AHB na tithe ar fáil faoi chomhaontú Íocaíochta & Infhaighteachta (P&A) d’ainmnithigh an údaráis tithíochta ar feadh tréimhse shocraithe ama. Ní gá aisíocaíochtaí ar iasacht CALF a aisíoc le linn théarma an chomhaontaithe P&A ach tá an méid, móide ús, fós gan íoc ag deireadh an chomhaontaithe. Is é an aidhm atá leis seo a chinntiú gur cheart don airleacan caipitil cuidiú le AHBanna an maoiniú riachtanach go léir a fháil chun tithe a sheachadadh agus tionscadail a dhéanamh níos inmharthana do AHBanna ó thaobh leachtachta nó sreabhadh airgid de, go háirithe sna blianta tosaigh.

Comhaontú Íocaíochta agus Infhaighteachta (P&A)

Is comhaontuithe lárnacha iad comhaontuithe Íocaíochta agus Infhaighteachta (P&A) a thacaíonn le gach socrú léasúcháin do AHBanna. Leis an gcomhaontú seo leagtar amach téarmaí agus coinníollacha mionsonraithe idir an t-údarás áitiúil agus an AHB agus soláthraíonn sé fianaise do mhaoinitheoirí ionchasacha maidir le sruth ioncaim a d’fhéadfadh cabhrú le rochtain ar airgeadas. Faoi chomhaontú P&A, cuireann an AHB maoin ar fáil don Údarás Tithíochta le haghaidh tithíochta sóisialta ar feadh tréimhse socraithe suas le 30 bliain. Aontóidh an t-údarás áitiúil céatadán den chíos margaidh a íoc leis an gComhlacht Tithíochta Ceadaithe.

Faoin gComhaontú P&A aontaíonn na AHBanna:

  • • na réadmhaoine a chur ar fáil chun críocha tithíochta sóisialta ar feadh téarma suas le 30 bliain,
  • • na haonaid a bhainistiú agus a chothabháil i riocht atá oiriúnach le ligean,
  • • a bheith mar thiarna talún do na tionóntaí atá ina gcónaí sna tithe,
  • • glacadh le hainmniú tionóntaí ón údarás áitiúil a bhfuil cearta ainmniúcháin 100% aige.

Aontaíonn údaráis áitiúla:

  • • ‘íocaíocht infhaighteachta’ a íoc leis an AHB,
  • • idirchaidreamh a dhéanamh leis an AHB maidir le hainmniúcháin,
  • • monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an Chomhaontaithe Infhaighteachta le linn an téarma céanna,
  • • an AHB a íoc ar bhonn míosúil/ráithiúil. Faightear an t-airgead seo ar ais ó DHLGH.
  • • I gcás ceannaigh ag baint úsáide as an Ard-Saoráid Leasúcháin Caipitil (CALF) agus an Comhaontú Íocaíochta agus Infhaighteachta (P&A) beidh an AHB incháilithe do suas le 92% den chíos Margaidh le hárasáin incháilithe le haghaidh suas le 95% (i gcás go bhfuil táille sheirbhíse ar an maoin) den chíos margaidh. Tá an íocaíocht seo ag brath ar áitíocht leanúnach ar feadh thréimhse an Chomhaontaithe.

Íocann an tionónta cíos difreálach (cíos bunaithe ar ioncam teaghlaigh) leis an AHB bunaithe ar scéim difreálach cíosa an údaráis áitiúil.

Naisc Úsáideacha

Acmhainn